Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu – mały wyrok TSUE

19 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o następującej treści: „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”. Oznacza to, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. W kwestii przypomnienia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w skrócie TSUE) to instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z siedzibą w Luksemburgu. Najprościej rzecz ujmując jest to sąd stojący na straży prawa unijnego, w związku z czym każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do respektowania jego wyroków.

KREDYT KONSUMENCKI

Zacznijmy od tego czym jest kredyt konsumencki. W myśl ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, jest to „kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) umowę pożyczki;

2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowę o kredyt odnawialny.

Za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się umów dotyczących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy.”

Krótko mówiąc jest to wszelkiego typu kredyt przeznaczony dla klientów indywidualnych, jeśli tylko są spełnione wyżej wymienione kryteria kredytu konsumenckiego.

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

Wyrok TSUE z 19 września 2019 roku należy interpretować w taki sposób, że konsument ma prawo do obniżki kosztu kredytu po jego wcześniejszej spłacie. Obniżka ta obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta, czyli są to wszystkie koszty występujące w czasie trwania umowy, tj. prowizje płacone jednorazowo na początku oraz narastające odsetki.

Pierwszym krokiem po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego jest napisanie pisma do banku z prośbą o obliczenie zwrotu proporcjonalnie do kosztów kredytu i okresu wcześniejszej spłaty. Musimy zawrzeć w tym piśmie:

– swoje dane osobowe

– szczegóły spłaconego kredytu

– informację odnośnie formy zwrotu

Pamiętajmy również o tym aby powołać się na orzeczenie TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Kiedy już stworzymy nasze pismo musimy skutecznie dostarczyć je do banku. Najlepszym sposobem jest osobiste dostarczenie pisma do banku i poproszenie pracownika do pisemnego potwierdzenia odbioru. Jeśli natomiast chcemy wysłać pismo pocztą, pamiętajmy o nadaniu go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nakłada na bank maksymalny okres 30 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Z reguły banki rozpatrują reklamacje krócej niż termin przewidziany w ustawie i przesyłają pieniądze na podany w reklamacji rachunek bankowy. W przypadku odmowy zwrotu kosztów kredytu przez bank możemy sprawę skierować do sądu lub skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który pomaga rozwiązywać kwestie sporne z bankami.

Ważne, aby nie przekroczyć terminu 6 lat od chwili wcześniejszej spłaty kredytu, aby zgłosić reklamację do banku. Jednakże im wcześniej zrobisz to zrobimy, tym szybciej otrzymamy zwrot pieniędzy:

Wyrok TSUE jest niewątpliwie korzystny dla klientów banków, gdyż możemy oszczędzić na kosztach poza odsetkowych (opłacie przygotowawczej, opłacie za rozpatrzenie wniosku, prowizji czy ubezpieczeniu) w sytuacji, kiedy wcześniej spłacisz swój kredyt konsumencki.

Pamiętajmy jednak, aby decyzja o podpisaniu umowy kredytowej była decyzją przemyślaną. Podsumowując orzeczenie TSUE działa zdecydowanie na korzyść klienta względem instytucji finansowych — szczególnie banków, gdyż to one zwykle nie godziły się na obniżenie kosztów przy wcześniejszej spłacie. Jednakże niższe koszty przy wcześniejszej spłacie, nie oznaczają braku konieczności spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Autor: Sebastian Supłatowicz