Infolinia Fundacji: 536-017-748

Porady prawne i opinie

Porady prawne i opinie

Wejherowo x3

Sprzedaż 3

Spółka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3

Spółka 1

–Spółka akcyjna 1

Spółka akcyjna

Spółka cywilna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Skład sądu

Skarb Państwa

Sąd polubowny

Prasowe prawo I

Postępowanie wykonawcze

orzeczenie ub społeczne

orzezenie uchwała wspólnoty mieszkaniowej

–Pełnomocnik procesowy

Podróż służbowa

Posiadanie

orzeczenie skarga na przewlekłość I

orzeczenie oświadzenie woli

orzeczenie oswiadczenie woli

orzeczenie ochrona wolności

orzeczenie narkomania

odsetki

orzeczenie nieważnośc uchwały spólki

orzeczenie czas pracy

orzeczenie mobingIII

orzeczenie narkomania 1

odpowiedzialność członka zarządu

Nieważność umowy

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja 1

Nieuczciwa konkurencja 2

NarkomaniaII

Nauczyciel 1

Nauczyciel

Nieruchomości

–Nieruchomości

Narkomania 1

Mobbing

Mobbing 2

Mobbing 1

Legitymacja procesowa

Klauzula wykonalności

Kontraktacja 1

Kontraktacja

-Leasing 1

Leasing

Klauzula wykonalności 1

Kapitał początkowy

Jurysdykcja krajowa

Jurysdykcja krajowa 1

IZaskarżalność orzeczeń sądowych

Dowody 5

Dowody

–Energetyczne prawo

Interwencja uboczna 1

Interwencja uboczna

Gdynia x2

Składki na ub. spol.

Składki na ub. społ.1

Składki na ubezpieczenie społeczne 2

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta I

Dowody 4

Dowody 3

-Dowody 2

Dowody 1

Dowody 6

Doręczenia

Doręczenia (2)

Dokumenty

Deputaty

Depozyt sądowy

Właściwość sądu 4

Właściwość sądu 5

Akt notarialny I ACa 1107

Cesja

Członek spółdzielni

Właściwość sądu 3

Właściwość miejscowa

Własność przemysłowa

Weksel

Weksel 1

Usługi medyczne

Umowa

umowa sprawa o zapłatę

Umowa przedwstępna

Umowa o dzieło

SWOBODNA OCENA DOWODÓW

Świadczenia pieniężne

Tytuł wykonawczy

Umowa leasingu

Umowa o dzieło 1

Stwierdzenie wykonalności Państwa obcegowegio

SprzedażI

Sprzedaż 4

–Sprzedaż 2

Sprzedaż 1

Pruszcz Gdański x3

Prawo upadłościowe i naprawcze

prawo ubezp. emerytury

prawo ubezp składki 2

orzeczenie spol.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym 1

Podleganie ubezpieczeniom społecznym 2

Podleganie ubezpieczeniom społecznym 4

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Okresy składkowe i nieskładkowe

Odstąpienie od umowy 2

odleganie ub. spol. 1

Nieważność umowy

Nieważność umowy I

Emerytura wcześniejsza 7

Emerytura wcześniejsza

Emerytura

-Emerytura

Nieważność postępowania

-Emerytura wcześniejsza 6

Emerytura wcześniejsza 5

Emerytura wcześniejsza 4

Emerytura wcześniejsza 3

Emerytura pomostowa

Emerytura 8

Emerytura 9

Emerytura pomostowa 1

-Emerytura pomostowa 2

Emerytura pomostowa 3

Emerytura 7

Emerytura 6

Emerytura (2)

-Emerytura 5

Emerytura 4

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeniE 1

-Dzieło

e prawo bankowe

Emerytura 3

Zawieszenie

Wysokość emerytury

Wysokość emerytury 1

Wypadek przy pracy

Waloryzacja

umowa prawo budowlane

Umowa

Uzasadnienie orzeczenia

Użytkowanie wieczyste

Waloryzacja I

Umowa 1

ubezpieczenie

ubezpieczenie społ. emerytura

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie majątkowe

–Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą

–Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie 1

Ubezpieczenie 2

Ubezpieczenie 1

Ubezpieczenia społeczne 4

Ubezpieczenia społeczne 3

Puck x1

Ubezpieczenia społeczne 2

Ubezpieczenia społeczne 1

Ubezpieczenie

ub.sołeczne 2

Ubezpieczenie Społeczne (I)

Składki na ubezpieczenie społeczne 8

Sprzedaż

-Świadczenia przedemerytalne 1

Świadczenia emerytalno-rentowe

Świadczenia przedemerytalne

Składki na ubezpieczenie społeczne 7

Składki na ubezpieczenie społeczne 6

Składki na ubezpieczenie społeczne 5

Składki na ubezpieczenie społeczne 4

Składki na ubezpieczenie społeczne 3

Renta

Rozwiązanie umowy I

Uchwały organów spółdzielni 3

Uchwały organów spółdzielni 4

Ustawa lutowa

Ustka x1

Uchwały organów spółdzielni 2

Uchylenie uchwały spółki

–Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Uchwały organów spółki

Uchwały organów spółdzielni 5

Wspólnota mieszkaniowa 1

Wspólnota mieszkaniowa 2

Wspólnota mieszkaniowa 3

Wspólnota mieszkaniowa

Członek spółdzielni 1

Najem 2

-Dzierżawa

Członek spółdzielni

Członek spółdzielni 3

Członek spółdzielni 2

Najem I

Najem

Podział spółdzielni

Przedsiębiorstwo

Spóldzielnia

Lębork x2

Spółdzielnia 1

Spółdzielnia 2

Spółdzielnia 3

Spółdzielnia mieszkaniowa 1

Spółdzielnia mieszkaniowa 2

uchwała organów spółdzielni

-Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa 4

Spółdzielnia mieszkaniowa 3

UCHWAŁA

Uchwały organów spółdzielni 1

Interpretacja umowy pisemnej

Jak interpretować umowę – główna zasada

Kierunek interpretacji zapisu umowy w sprawie z ZUS

Obowiązki banku przy weryfikacji odbiorcy przelewu

Obowiązek składek ZUS od przedsiębiorcy działającego w RP

Nakazanie zamieszczenia sprostowania

Moment wiążący dla oceny skuteczności zgłoszenia do ubezpieczenia dobrowolnego

Konsekwencje prawne przy wykryciu przestępstwa w związku ze znaczną ilością narkotyków

Odsetki za składki na ubezpieczenie chorobowe

Prawo do zadośćuczynienia w sprawie o dobra osobiste

Przeciwdziałanie narkomanii

Przestępstwo przeciwko mieniu (II)

Przestępstwo przeciwko mieniu

Stwierdzenie nieważności uchwał lub ich uchylenie

Stosowanie przepisów regulujących podstawę wypłaty świadczenia wypadkowego

Sprawa o pobicie

Sprawa o ochronę dóbr osobistych

Rozbój kwalifikowany

Szanse na obniżenie wartości kary umownej w sprawie o zapłatę

Uchylenie uchwały wspólnoty

Wygaśnięcie prawa do podważenia uchwały wspólników

Zapłata kosztów procesu w sprawie sądowej

Zmiana wartości przyznanego zadośćuczynienia w sprawie o zapłatę (II)

Ingerencja sądu w ustalenie wartości kwoty spornej

Definiowanie pojęcia oszustwa w prawie karnym

Definicja odszkodowania w odpowiedniej sumie

Co ustala Sąd w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Zmiana wartości przyznanego zadośćuczynienia w sprawie o zapłatę

Sopot x1

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Wspólne zamieszkiwanie, a rozwód

Świadectwo pracy

Sprzedałeś samochód – obowiązki

Przemoc domowa

Obniżenie alimentów

Obowiązki informacyjne przy sprzedaży pojazdu

Potrącenia z wynagrodzenia w przyszłości

Praca w ciąży w porze nocnej

Przechowywanie dokumentów PIT

Miejsce zamieszkania dziecka

Kwoty wolne od potrąceń

Jak zacząć prowadzić budżet domowy

Jak uzyskać odszkodowanie w sytuacji

Informacje o rozwodzie

Alimenty na rodzica

Assistance

Budżet domowy

Czym różni się ubezpieczenie OC

Egzekucja alimentów

Gdańsk x1

Zwłoka sprzedawcy, a uprawnienia kupującego – JDG

Zgodność postanowień umowy z dobrymi obyczajami, a JDG

Utrata uprawnień z rękojmi, a JDG

Utrata mocy nakazu opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania wydanego przez Policję

Treść orzeczenia o nakazanie opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania

Przemoc w rodzinie a nakazanie opuszczenia mieszkania

Rękojmia za wady, a JDG

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji nakaz opuszczenia lokalu

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji zakaz zbliżania

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji zatrzymanie

Procedura opuszczenia domu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie

Niedozwolone postanowienia umowne, a JDG

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – zaskarżenie

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – obowiązki informacyjne dla osoby stosującej przemoc

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – obowiązki informacyjne dla osoby dotkniętej przemocą

Doręczenie nakazu opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – Policja

Elementy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się – Policja

Katalog klauzul niedozwolonych, a JDG

Nakaz opuszczenia lokalu a odpowiedzialność zamieszkujących za media

/Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania – termin wniesienia apelacji

Archiwum

Doręczenie pisma przez komornika – nowelizacja kpc

Doręczenia przez organy administracji publicznej

Doręczenia pism sądowych po zmianach

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

Dodatek mieszkaniowy w czasie COVID-19