Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Porady prawne i opinie

Porady prawne i opinie

Wejherowo x3

Gdynia x2

Pruszcz Gdański x3

Puck x1

Ustka x1

Lębork x2

Sopot x1

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Wspólne zamieszkiwanie, a rozwód

Świadectwo pracy

Sprzedałeś samochód – obowiązki

Przemoc domowa

Obniżenie alimentów

Obowiązki informacyjne przy sprzedaży pojazdu

Potrącenia z wynagrodzenia w przyszłości

Praca w ciąży w porze nocnej

Przechowywanie dokumentów PIT

Miejsce zamieszkania dziecka

Kwoty wolne od potrąceń

Jak zacząć prowadzić budżet domowy

Jak uzyskać odszkodowanie w sytuacji

Informacje o rozwodzie

Alimenty na rodzica

Assistance

Budżet domowy

Czym różni się ubezpieczenie OC

Egzekucja alimentów

Gdańsk x1

Zwłoka sprzedawcy, a uprawnienia kupującego – JDG

Zgodność postanowień umowy z dobrymi obyczajami, a JDG

Utrata uprawnień z rękojmi, a JDG

Utrata mocy nakazu opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania wydanego przez Policję

Treść orzeczenia o nakazanie opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania

Przemoc w rodzinie a nakazanie opuszczenia mieszkania

Rękojmia za wady, a JDG

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji nakaz opuszczenia lokalu

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji zakaz zbliżania

Stosowanie przemocy w rodzinie – uprawnienia Policji zatrzymanie

Procedura opuszczenia domu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie

Niedozwolone postanowienia umowne, a JDG

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – zaskarżenie

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – obowiązki informacyjne dla osoby stosującej przemoc

Nakaz opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – obowiązki informacyjne dla osoby dotkniętej przemocą

Doręczenie nakazu opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania się – Policja

Elementy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się – Policja

Katalog klauzul niedozwolonych, a JDG

Nakaz opuszczenia lokalu a odpowiedzialność zamieszkujących za media

/Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania – termin wniesienia apelacji

Archiwum

Doręczenie pisma przez komornika – nowelizacja kpc

Doręczenia przez organy administracji publicznej

Doręczenia pism sądowych po zmianach

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

Dodatek mieszkaniowy w czasie COVID-19

Darowizna nieruchomości, a dalsza sprzedaż

Cena urzędowa na niektóre towary i usługi

Badania okresowe pracowników a COVID-19

Alimenty na dziecko

Mobbing w pracy

Małżeństwo kościelne

Likwidacja zakładu pracy, a świadczenia pracownika COVID-19

Likwidacja zakładu pracy, a pracownica w ciąży COVID-19

Kwoty wolne od potrąceń pracowniczych

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy COVID-19

Kwarantanna a zasiłek chorobowy COVID-19

Księgi wieczyste – Działy

Korzystanie z rowerów miejskich COVID-19

Korzystanie z pomocy społecznej w czasie epidemii COVID-19

Kontrola korespondencji pomiędzy podejrzanym, a obrońcą

Kara umowna

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

Jak przywrócić termin sądowy

Jak odpowiedzieć na pozew

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gdzie można się zwrócić po receptę w czasie COVID-19

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Eksmisja osoby wspólnie zamieszkującej

Egzekucja alimentów

Dystans pomiędzy opiekunem, a niepełnosprawnym COVID-19

Ograniczenia zgromadzeń publicznych COVID-19

Odwołanie od wyroku nakazowego

Odrzucenie spadku

Odprawa emerytalna

Odpowiedź na akt oskarżenia

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Odpisy pism dla stron postępowania

Odwołanie od decyzji administracyjnej – udział pełnomocnika

Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych

Odmowa wypłaty zaległego wynagrodzenia

Odmowa udzielenia teleporady lekarskiej w czasie COVID-19

Odebranie przyrzeczenia od świadka

Obowiązek skierowania pracownika do pracy zdalnej

Droga konieczna – zmiana właściwości sądu

Noszenie maski w taksówce COVID-19

Noszenie maski w częściach wspólnych budynku COVID-19

Niezbędne elementy umowy najmu

Niekaralność, a służby mundurowe

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Nakaz zasłaniania ust i nosa COVID-19

Nagrywanie przebiegu rozprawy

Nabożeństwa w kościele COVID-19

Przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca COVID-19

Przedłużenie pobytu w Polsce dla cudzoziemca COVID-19

Przedłużenie pobytu czasowego dla cudzoziemca COVID-19

Przedawnienie przestępstwa

Przedawnienie długu

Prowadzenie pojazdu pomimo zakazu

Procedura niebieskiej karty

Połączenie spraw rodzinnych do rozpoznania

Powrót do pracy po zwolnieniu chorobowym COVID-19

Powrót do pracy po kwarantannie COVID-19

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Postępowanie egzekucyjne – brak wiedzy o sprawie w sądzie

Porozumienie, wypowiedzenie zmieniające

Orzeczenia o niepełnosprawności COVID-19

Otwarcie placówki, a przedłużenie opieki nad dzieckiem COVID-19

Orzeczenie łagodnej kary za przestępstwo

Orzeczenie rozwodu a wspólny kredyt

Orzeczenie o niezdolności do pracy COVID-19

Orzeczenia o niepełnosprawności a COVID-19

Orzeczenia o niepełnosprawności a COVID-19 (wersja zaktualizowana)

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a limit 60 dni COVID-19

Sprostowanie protokołu rozprawy

Sposoby zniesienia współwłasności

Sport i rekreacja w czasie COVID-19

Spełnienie świadczenia po złożeniu pozwu, a skutki cofnięcia

Skutki wydania wyroku zaocznego

Skierowanie do zamkniętego uzdrowiska w czasie COVID-19

Sanatoria i uzdrowiska w czasie epidemii COVID-19

Rozwiązanie stosunku najmu

Rozszerzenie żądania pozwu

Rozpoczęcie biegu terminu wypowiedzenia umowy o pracę COVID-19

Reprezentacja w postępowaniu karnym

Renta socjalna

Przymusowa kwarantanna w trakcie urlopu wypoczynkowego COVID-19

Przyczynienie się poszkodowanego, a zadośćuczynienie

Przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym

Przesłuchanie w miejscu zamieszkania

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności a COVID-19

Przekazanie gospodarstwa rolnego a zachowek

Przedłużenie zasiłku dla osoby bezrobotnej COVID-19

Przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu do kraju dla cudzoziemca COVID-19

Wypowiedzenie umowy w czasie przestoju COVID-19

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail

Wynajem prywatnego mieszkania COVID-19

Wynagrodzenie postojowe po powrocie z L4 COVID-19

Wymogi formalne testamentu

Wykaz i spis inwentarza przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Wydłużone terminy zapłaty podatków COVID-19

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie sądowej

Urzędnik

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny z powodu COVID-19

Upadłość konsumencka

Ulgi w opłatach lokali komunalnych COVID-19

Udział spadkobierców pokrzywdzonego w sprawie karnej

Uchylanie się od kwarantanny COVID-19

Terminy przedawnienia roszczeń

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Spóźniony wniosek o uzasadnienie wyroku

Zawiadomienie świadków na błędny adres

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością COVID-19

Zasłanianie ust i nosa w aucie COVID-19

Zastrzeżenia do opinii biegłego

Zasiłek pogrzebowy w ZUS

Zaprzeczenie ojcostwa

Wyłączenia zakazu wjazdu na teren Polski COVID-19

Właściwość sądu w sporze z bankiem

Zachowek

Zadatek, a zaliczka

Zakrywanie nosa i ust na prywatnym terenie COVID-19

Zaległy urlop wypoczynkowy COVID-19

Zamknięcie zakładu pracy wynagrodzenie postojowe COVID-19

Zgoda współmałżonka na darowiznę

Zmiana dobowego wymiaru czasu pracy, a wynagrodzenie COVID-19

Żądanie opuszczenie lokalu po śmierci właściciela

Świadczenie postojowe – tarcza antykryzysowa

Świadczenie dla osób objętych kwarantanną COVID-19

Łączenie kar pozbawienia i ograniczenia wolności

Złożenie pisma do niewłaściwego sądu

Złośliwe niepokojenie

Zwrot należności za odwołane zabiegi w sanatoriach COVID-19

Zrzeczenie się dziedziczenia przed śmiercią

Zwolnienie lekarskie na telefon w czasie COVID-19

Zwolnienie na zasiłku rehabilitacyjnym

Zwolnienie pracownicy w ciąży COVID-19

Zwolnienie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem COVID-19

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego po przegraniu sprawy

Zmniejszenie etatu, a aneks do umowy COVID-19

Zmniejszenie etatu pracownikowi opiekującemu się dzieckiem COVID-19

Zmniejszenie etatu do połowy w trakcie pobierania zasiłku COVID-19

Zmiana wysokości opłat sądowych

Zmiana treści testamentu notarialnego

Obniżenie alimentów

Zabezpieczenie w sprawie o podział majątku

Klauzula wykonalności na małżonka

Ochrona pracownika

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Wspólne zamieszkiwanie a rozwód

Miejsce zamieszkania dziecka

Alimenty – podwyższenie

Obowiązek alimentacyjny

Pełnomocnik z urzędu

Pozew o wydanie rzeczy

Stalking

Wyrok nakazowy

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Eksmisja po podziale majątku

Mama plus

Niepełnosprawność

Obniżenie alimentów

Zachowek II

Służebność przesyłu

Rozdzielność majątkowa

Sprzeciw

Ponowne przeliczenie emerytury

Separacja

Obrona upadłego

Roszczenia w imieniu małoletniego

Demoralizacja

Sprzeciw – wyrok nakazowy ws karnej

Zabezpieczenie powództwa

Zwolnienie od kosztów

Niepełnosprawność II

Paszport dla dziecka

Rozwód – podstawowe informacje

Wygaśnięcie alimentów

Alimenty

Jakie są różnice pomiędzy premią a nagrodą

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zachowek III

Zniesienie współwłasności

Dziedziczenie

Zarząd majątkiem dziecka

Zachowek

Dobrowolne poddanie się karze

Zasiedzenie

Eksmisja

Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Pozbawienie władzy rodzica

Ubezwłasnowolneine

Śmierć sprawcy przestępstwa

Dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Nabycie od nieuprawnionego

Choroba psychiczna – przeszkoda w zawarciu małżeństwa

Odwołanie od decyzji ZUS

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Spółka cywilna

Lokal socjalny

Nakaz okresowego opuszczania lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym

Zatrudnienie kobiety w ciąży – obowiązki pracodawcy

Zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Przesłuchanie pokrzywdzonej w sprawie o gwałt

Upadłość konsumencka

Zakaz zbliżania się do określonych osób

Odsetki od wynagrodzenia za pracę

Kontakty dziadków z wnukami

Odwołanie darowizny

Niealimentacja

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Powództwo interwencyjne

Kurator dla osoby niepełnosprawnej

Najem lokalu mieszkalnego

Unieważnienie małżeństwa

Wypadek przy pracy – roszczenia pracownika

Darowizna pod wpływem groźby

Groźba, nękanie, zniewaga

Zapłata zachowku

Reklamacja produktu

Roszczenia pasażera wobec sprawy wypadku drogowego

Dym z działki sąsiada (immisje)

Zniewaga na forum internetowym

Umowa dożywocia

Co to oznacza, że jesteśmy dłużnikami solidarnymi

Czy można podpisać umowę z datą wsteczną

Czy w związku małżeńskim możemy nabyć mieszkanie do majątku osobistego

Linkowanie w internecie a prawa autorskie

Ochrona wizerunku w internecie

Regulamin Facebooka a prawa autorskie

Co to jest rozkład pożycia małżonków

Czy rozwód na jednej rozprawie jest możliwy

Czy warto wnosić o orzeczenie winy w postępowaniu rozwodowym

Definicja przemocy w rodzinie

Jestem ofiarą przemocy domowej

Kiedy możemy złożyć pozew o rozwód

Nagranie awantury domowej jako dowód w sprawie

Niebieska Karta

Przemoc wobec kobiet według Konwencji Rady Europy

Przestępstwo znęcania się

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

Nienależnie pobrane świadczenie

Służebność mieszkania, a wpis do KW

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Blokada alkoholowa (auto)

Nabycie do majątku osobistego małżonka

Odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia

Ubezwłasnowolnienie całkowite (przesłanki)

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Rozłożenie grzywny na raty

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Zatarcie skazania

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (dokumenty)

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka

Oświadczenie o odrzuceniu spadku (wymogi formalne)

Zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia

Immisje

Polisa na życie, a spadek

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (eksmisja)

Zwolnienie lekarskie, a urlop

Ciąża, a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Czy pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

Separacja

Zgłoszenie budowy garażu

Alimenty wstecz

Ciąża, a praca w porze nocnej

Rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 kodeksu pracy

Umowa zawarta na odległość

Błędy w świadectwie pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym

Świadczenie pielęgnacyjne, a zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Testament, zachowek

Eksmisja – prawo do lokalu socjalnego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (roszczenia)

Nieobecność w pracy a zwolnienie

Kredyt sprzed wielu lat

Śmierć dłużnika, a roszczenia do spadkobierców

Spadek, a wpis prawa własności w KW

Ochrona przed długami małżonka – intercyza

Potrącenie

Właściwość przemienna art. 37 kpc

Zaliczka, a zadatek

Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Dożywocie

Darowizna pojazdu

Uchylenie ubezwłasnowolnienia

Współkorzystanie z mieszkania

Współwłasność lokalu – przychody