Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

Wzory pism

Wzory pism

Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa III

Wniosek o zniesienie współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności III

Wniosek o zmianę orzeczenia w przedmiocie kontaktów

Wniosek o zasiedzenie II

Wniosek o zabezpieczenie spadku

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie – nietrzeźwy kierowca

Wniosek o wydanie decyzji (wymeldowanie)

Wniosek o umorzenie należności czynszowych (COVID-19)

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kpw

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe III

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite III

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (ustawa)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (testament)

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o podział majątku

Wniosek o orzeczenie zadośćuczynienia w postępowaniu karnym

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o nakazanie złożenia testamentu

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę III

Pozew o zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Pozew zaprzeczenie ojcostwa

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Wezwanie do wydania nieruchomości

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

Wniosek o dział spadku

Pozew o zapłatę (pożyczka)

Pozew o zapłatę (odstąpienie od umowy)

Pozew o zakaz przechodu i przejazdu

Pozew o zachowek III

Pozew o wydanie nieruchomości III

Pozew o wydanie nieruchomości II

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami II

Pozew o ustalenie wygaśnięcia alimentów

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa III

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa II

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o separację II

Pozew o rozwód z winy pozwanego V

Pozew o rozwód z winy pozwanego IV

Pozew o rozwód bez orzekania o winie V

Pozew o rozwód bez orzekania o winie IV

Pozew o przywrócenie posiadania

Pozew o przywrócenie do pracy

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Pozew o nakazanie

Pozew o immisje

Pozew o eksmisję IV

Pozew o eksmisję III

Pozew o alimenty IV

Pismo procesowe powódki – ustosunkowanie się do odpowiedzi na odwołanie sąd pracy

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty do firmy windykacyjnej

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Cofnięcie pozwu II

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu w związku z epidemią COVID-19

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o orzeczenie nawiązki z art. 46 kk

Pismo w toku sprawy o wymeldowanie

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Skarga na orzeczenie referendarza – administracyjne

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Pismo do zleceniodawcy

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Pismo do dostawcy multimediów

Wzór pisma w postępowaniu nieprocesowym (1)

Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew bezpodstawne wzbogacenie

Rozwiązanie umowy z dostawcą energii

Pozew o rozwód II

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wezwanie do zaniechania naruszeń immisje (1)

Wezwanie do zapłaty do pracodawcy

Wezwanie do zapłaty II

Pismo zawierające wniosek o zabezpieczenie

Ubezwłasnowolnienie

Wniosek w trybie art. 1019 kc

Pismo z prośbą o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu I

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu II

Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego

Wniosek o ustanowienie opiekuna

Pozew o zapłatę nadgodzin

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania (wypadek komunikacyjny)

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Skarga na czynność komornika

Wniosek o zwolnienie od opłaty od pozwu

Wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów na raty

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Pozew o zadośćuczynienie (mobbing)

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o uznanie testamentu za nieważny

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Sprzeciw od wyroku nakazowego (karne)

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika

Pozew o alimenty

Pozew o separację

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiazku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wezwanie do zapłaty należności z faktury

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o podział majątku wspólnego (mieszkanie) alimentacyjnego między małżonkami

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wezwanie do wydania świadectwa pracy

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę

Wezwanie do naprawienia szkody (zalanie)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Pozew o zachowek

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

Formularz WD – załącznik do pozwu – wnioski dowodowe

Pozew o odszkodowanie (zalanie)

Wniosek w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

Pozew o eksmisję

Wniosek o wszczęcie sprawy administracyjnej (wymeldowanie)

Pozew o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Wniosek o zatarcie skazania

Wezwanie do usunięcia gazociągu

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Wezwanie do zapłaty zachowku (2)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (testament)

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i zabezpieczenie

Pozew o ustalenie ojcostwa

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Odwołanie od decyzji o wymeldowaniu

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności