Wzory pism

Wniosek o przywrócnie terminu

Wniosek o orzeczenie nawiązku z art. 46 kk

Pismo w toku sprawy o wymeldowanie

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Skarga na orzeczenie referendarza – administracyjne

Oświadczenie o odstapieniu od umowy garxczki

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Pismo do zleceniodawcy

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Pismo do dostawcy multimediów

Wzór pisma w postępowaniu nieprocesowym (1)

Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew bezpodstawne wzbogacenie

Rozwiązanie umowy z dostawcą energii

Pozew o rozwód II

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wezwanie do zaniechania naruszeń immisje (1)

Wezwanie do zapłaty do pracodawcy

Wezwanie do zapłaty II

Pismo zawierające wniosek o zabezpieczenie

Ubezwłasnowolnienie

Wniosek w trybie art. 1019 kc

Pismo z prośbą o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu I

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu II

Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego

Wniosek o ustanowienie opiekuna

Pozew o zapłatę nadgodzin

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania (wypadek komunikacyjny)

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Skarga na czynność komornika

Wniosek o zwolnienie od opłaty od pozwu

Wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów na raty

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Pozew o zadośćuczynienie (mobbing)

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o uznanie testamentu za nieważny

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Sprzeciw od wyroku nakazowego (karne)

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika

Pozew o alimenty

Pozew o separację

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiazku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wezwanie do zapłaty należności z faktury

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o podział majątku wspólnego (mieszkanie) alimentacyjnego między małżonkami

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielksiej

Wniosek o ubezwłanowolnienie całkowite

Wniosek o ubezwłanowolnienie częsciowe

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wezwanie do wydania świadectwa pracy

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę

Wezwanie do naprawienia szkody (zalanie)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Pozew o zachowek

Zezwolenie na dokonanie czynności przekrczającej zakres zwykłego zarządu

Formularz WD – załącznik do pozwu – wnioski dowodowe

Pozew o odszkodowanie (zalanie)

Wniosek w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzienie o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

Pozew o eksmisję

Wniosek o wszczęcie sprawy administracyjnej (wymeldowanie)

Pozew o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Wniosek o zatarcie skazania

Wezwanie do usunięcia gazociągu

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Wezwanie do zapłaty zachowku (2)

Wniosek o stweirdzenie nabycia spadku (testament)

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i zabezpieczenie

Pozew o ustalenie ojcostwa

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Odwołanie od decyzji o wymeldowaniu

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu w związku z epidemią COVID-19