Infolinia Fundacji: 536-017-748

Wzory pism

Wzory pism

Wejherowo x3

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z akt

Wniosek o uzasadnienie – sprawa odszkodowawcza

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVIII

Wniosek o uzasadnienia orzeczenia w sprawie nieprocesowej

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności

Wniosek o umorzenie egzekucji – depozyt sądowy

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVII

Wniosek o umieszczenie w zakładzie leczniczym

Wniosek o udzielenie informacji w sprawie

Wniosek o udzielenie informacji na temat postępowania

Wniosek o stwierdzenie praw spadkowych

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku II

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XVI

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek o rekompensatę – mienie poza granicami RP

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu spadku

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wszczęcie egzekucji – wniosek

Wniosek o umorzenie postępowania

Władza rodzicielska wniosek

Wezwanie do zapłaty faktura

Sprzeciw od wyroku nakazowego w karnym

Oświadczenie o cofnięciu pozwu

Pozew o separację (V)

Rozwód bez orzekania o winie

Gdynia x2

Wniosek o podział majątku wspólnego

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIX

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę – uzasadnienie

Wniosek o dział spadku

Wniosek o dział spadku + pełnomocnik z urzędu

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa X

Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego

Ugoda zniesienie współwłasności

Umowa o mediację II

Umowa o mediację III

Umowa o mediację

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XI

Umowa sprzedaży udziałów Spółka z o.o.

Ugoda zawarta przed mediatorem

Ugoda zawarta przed mediatorem II

Ugoda podział majątku dorobkowego

Ugoda dotycząca kontaktów z dzieckiem

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XII

Ugoda cywilnoprawna – mediacyjna

Pruszcz Gdański x3

Reklamacja usług turystycznych

Skarga na działanie organów administracji

Skarga na działanie zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIII

Skarga na przewlekłość postępowania

Spis czynności mediacyjnych

Reklamacja usług turystycznych II

Reklamacja towaru – wzór

Reklamacja konsumenta – obniżenie ceny

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XIV

Reklamacja dzieła – naprawa dzieła

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew ws kontroli postanowień umownych

Prośba o przywrócenie terminu

Protokół mediacji II

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa VIII

Protokół mediacji

Pismo upadłego – upadłość konsumencka

Pismo podatnika w toku postępowania

Pełnomocnictwo cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Oświadczenie o rezygnacji z ofert marketingowych – konsument

Opłata sądowa od pozwu pismo przewodnie

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa

Nieuczciwe praktyki rynkowe – wzór pozwu

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa VII

Odpowiedź podatnika na wezwanie

Odstąpienie konsumenta od umowy przed terminem

Odwołanie od odmowy ws reklamacji konsumenta

Zgoda na mediację

Puck x1

Zawiadomienie US – czynny żal

Zawezwanie do próby ugodowej – zapłata

Zawezwanie do próby ugodowej – zachowek

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa XV

Zawezwanie do próby ugodowej – wydanie rzeczy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o wynagrodzeniu dla zleceniobiorcy

Wniosek o zwrot opłaty – małe TSUE

Wzór pełnomocnictwa – prawo bankowe

Wzór pełnomocnictwa

Ustka x1

Zaproszenie na mediację

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Wniosek o zwrot kosztów podróży

Wniosek o zwrot kosztów podróży świadka

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa III

Wniosek o zniesienie współwłasności

Wniosek o zasiedzenie – żądanie wniosku

Wniosek o wydanie protokołu audio II

Wniosek o wydanie protokołu audio

Lębork x2

Wniosek o wydanie transkrypcji uzasadnienia

Wniosek o zabezpieczenie dowodu

Wniosek o zasiedzenie – uzasadnienie wniosku

Wniosek o wydanie prawomocnego postanowienia

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa IV

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt sądowych

Pozew o separację – uzasadnienie

Oświadczenia stron ws ugody kredytu walutowego

Odpowiedź na pozew o separację

Odpowiedź na pozew o separację – uzasadnienie

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa V

Odpowiedź na pozew o rozwód

Zobowiązania i rozliczenia stron w ugodzie kredytu walutowego

Ceryfikat dostępności WZÓR

Klauzula poufności w ugodzie ws kredytu walutowego

Klauzula salwatoryjna w ugodzie ws kredytu walutowego

Odpowiedź na pozew o rozwód – uzasadnienie

Zgłoszenie rozbiórki

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku

Sopot x1

Wniosek o zniesienie separacji

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa IX

Wniosek o zniesienie separacji II

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania legalizacyjnego

Wniosek o wydanie certyfikatu dostępności

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie o alimenty – uzasadnienie

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie o alimenty

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa VI

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Gdańsk x1

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę

Przetwarzanie danych osobowych w ugodzie ws kredytu walutowego

Protest wyborczy

Pozew o separację – wina + małoletnie dziecko

Nieuczciwe praktyki rynkowe – branża finansowa II

Pozew o separację – żądanie wniosku + dowody

Pozew o separację z orzeczeniem winy

Pozew o separację zgodny

/Projekt ugody kredytu walutowego

Archiwum

Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa III

Wniosek o zniesienie współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności III

Wniosek o zmianę orzeczenia w przedmiocie kontaktów

Wniosek o zasiedzenie II

Wniosek o zabezpieczenie spadku

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie – nietrzeźwy kierowca

Wniosek o wydanie decyzji (wymeldowanie)

Wniosek o umorzenie należności czynszowych (COVID-19)

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kpw

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe III

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite III

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (ustawa)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (testament)

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o podział majątku

Wniosek o orzeczenie zadośćuczynienia w postępowaniu karnym

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o nakazanie złożenia testamentu

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę III

Pozew o zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Pozew zaprzeczenie ojcostwa

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Wezwanie do wydania nieruchomości

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

Wniosek o dział spadku

Pozew o zapłatę (pożyczka)

Pozew o zapłatę (odstąpienie od umowy)

Pozew o zakaz przechodu i przejazdu

Pozew o zachowek III

Pozew o wydanie nieruchomości III

Pozew o wydanie nieruchomości II

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami II

Pozew o ustalenie wygaśnięcia alimentów

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa III

Pozew o ustalenie macierzyństwa

Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa II

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o separację II

Pozew o rozwód z winy pozwanego V

Pozew o rozwód z winy pozwanego IV

Pozew o rozwód bez orzekania o winie V

Pozew o rozwód bez orzekania o winie IV

Pozew o przywrócenie posiadania

Pozew o przywrócenie do pracy

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Pozew o nakazanie

Pozew o immisje

Pozew o eksmisję IV

Pozew o eksmisję III

Pozew o alimenty IV

Pismo procesowe powódki – ustosunkowanie się do odpowiedzi na odwołanie sąd pracy

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty do firmy windykacyjnej

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Cofnięcie pozwu II

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu w związku z epidemią COVID-19

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o orzeczenie nawiązki z art. 46 kk

Pismo w toku sprawy o wymeldowanie

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Skarga na orzeczenie referendarza – administracyjne

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Pismo do zleceniodawcy

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Pismo do dostawcy multimediów

Wzór pisma w postępowaniu nieprocesowym (1)

Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew bezpodstawne wzbogacenie