Infolinia Fundacji: 572-382-444, 572-382-456

EPIDEMIA COVID-19
WSPARCIE IAR DLA BIZNESU
opracowania, Formularze, alerty

OPRACOWANIA i ANALIZY

Autorami są radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Fundacją

formularzE i wnioskI

Przykłady wypełnionych wzorów pism dotyczących wsparcia wraz z omówieniem

ALERTY PRAWNE

Dotyczące nowych zmian w obowiązujących przepisach, aktualnych komunikatów rządowych, planowanych działań Państwa związanych z zapobieganiem epidemii

FAQ

Praktyczne odpowiedzi na pytania dotyczące zastosowania instytucji pomocowym

WYBIERZ FORMĘ POMOCY

Po kliknięciu w baner zostaniesz przeniesiony na stronę zawierającą dostęp do materiałów udostępnianych przez Fundację

Formularze
WNIOSKI

OPRACOWANIA
ANALIZY

ALERTY PRAWNE

SZYBKI SKRÓT:
ODPOWIEDZI NA NAJPOPULARNIEjSZE PYTANIA (AKTUALIZOWANE)

W chwili obecnej dotyczy to wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za maksymalnie trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Skorzystanie ze zwolnienia nie wyłącza obowiązku terminowego złożenia druku ZUS DRA. Składki, z których opłacenia zwolniono płatnika, zostają pokryte z budżetu państwa.

Wynosi 2080 zł i przysługuje samozatrudnionemu, którego przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W wypadku pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników z dofinansowania można pokryć maksymalnie 50% wynagrodzenia (do wysokości 1300 zł). Wnioski rozpoznaje Wojewódzki Urząd Pracy.

15 681 zł, która stanowi 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Wymiar czasu pracy stanowi element umowy o pracę i jego zmiana powoduje konieczność zmiany umowy o pracę. Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić maksymalnie do 1/2 etatu.

W wysokości do 5 000 zł na okres najbliższych 12 miesięcy na bieżącą spłatę zobowiązań w ramach prowadzonej działalności. Przy utrzymaniu stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 roku przez okres 3 miesięcy będzie można starać się o jej umorzenie wraz z należnymi odsetkami. W innym wypadku spłata powinna nastąpić po upływie roku z oprocentowaniem 0,0525%.

Nie, potrzeba do tego zaświadczenia z sanepidu. Jeśli sanepid zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu nas z kwarantanny (gdy wykonano nam badanie na obecność koronawirusa i dało ono wynik negatywny), powinniśmy poinformować o tym pracodawcę albo ZUS.

Podstawą do wypłaty zasiłku jest decyzja o objęciu nas kwarantanną otrzymana na granicy i oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Osoby, którym zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, mogą złożyć oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUEZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53. Wniosek o zasiłek chorobowy”. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Zgodnie z art. 174 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny. To pracownik może złożyć takie wniosek, a pracodawca może lub nie, go zaakceptować. Pracodawca nie może nikogo wysłać na urlop (za wyjątkiem urlopu zaległego za poprzedni rok).

Zmiana godzin jest decyzją pracodawcy w związku z tym za czas w którym pracownicy byli gotowi do podjęcia pracy, ale nie mogli jej wykonywać z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie postojowe płatne w całości jeśli w umowie jest stawka godzinowa lub miesięczna (art. 81 kp).

W przypadku zastosowania zapisów specustawy, do wprowadzenia tymczasowych zmian potrzebne jest jedynie porozumienie pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi. Pracodawca nie musi wtedy podpisywać aneksów z każdym pracownikiem.

Taka sytuacja możliwa jest tylko, jeśli w zakładzie pracy doszło do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi (art. 23 par. 1a kodeksu pracy). Obniżony etat będzie przysługiwał za czas po powrocie z zasiłku.

Pracownika jest chroniona z mocy prawa przed wypowiedzeniem. Należy jednak złożyć u pracodawcy stosowny wniosek z informacją oraz kopią zaświadczenie lekarskiego. W związku z tym pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie.

W każdej chwili pracodawca może odwołać z postoju i w uzasadnionych przypadkach wręczyć wypowiedzenie umowy.

Nie trzeba podejmować żadnej czynności, by uzyskać postojowe, gdyż ono należy się z mocy prawa (art. 81 kp). Warto jednak mieć dowód (choćby email lub sms) świadczący o gotowości do podjęcia pracy oraz informacji od pracodawcy, że nie ma pracy. Jeśli pracodawca nie zapłaci, wtedy pozostaje inspekcja pracy lub sąd pracy.

Zgodnie z zapisami specustawy, w czasie epidemii kontrolne lub wstępne badanie lekarskie będzie mógł przeprowadzić i wydać zaświadczenie dowolny lekarz. Po zniesieniu stanu epidemii, pracownik będzie miał 30 dni na wykonanie właściwego badania.

Tak, przysługuje wynagrodzenie postojowe płatne 100%, jeśli w umowie określona jest stawka godzinowa lub miesięczna. Jeśli takiej stawki nie ma (praca na akord lub prowizję) przysługuje 60% wynagrodzenia, nie mniej niż najniższa krajowa.

Pracodawca mógłby zwolnić pracownicę jedynie w momencie likwidacji zakładu pracy bądź upadłości. Jeśli to nie nastąpi, jest dalej pracownikiem, aż do końca urlopu macierzyńskiego.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami

    Skip to content