Infolinia Fundacji: 536-017-748

Czy można zmienić miejsce zamieszkania dziecka, po rozwodzie?

Czy można zmienić miejsce zamieszkania dziecka, po rozwodzie?

Jeżeli władza rodzicielska została powierzona obojgu rodzicom to istnieje możliwość zmiany miejsca zamieszkania dziecka ustalonego w wyroku orzekającym rozwód.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

Kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej reguluje art. 97 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

Zgodnie z § 1 jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże zgodnie z brzmieniem § 2 o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Wniosek o zmianę/ustalenie miejsca pobytu dziecka należy złożyć w sądzie właściwy ze względu na aktualne miejsce zamieszkania dziecka. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania dziecka sąd będzie kierował się dobrem dziecka.

Pod uwagę brane są również okoliczności w jakich było wydawane pierwotne orzeczenie w stosunku do sytuacji aktualnie panującej. Pamiętać należy o tym, że zmiana miejsca zamieszkania dziecka pozwala na wystąpienie o zmianę dotychczas ustalonych alimentów.

Skip to content